Komunitní centrum Krok

Rakovského 3138, Praha 4, 143 00

tel./fax: 02/402 13 12

e-mail: krok@iol.cz
realizuje: občanské sdružení Proxima sociale
IČO: 49 62 56 24
č.účtu: 74094329/0800

Výchozí situace

Projekt Komunitního centra Krok realizuje občanské sdružení Proxima sociale na modřanském sídlišti od ledna 1995. Toto centrum vzniklo díky podpoře Phare, MPSV a MÚ MČ Prahy 12. Projekt patří mezi první svého druhu, který byl v České republice realizován.
Region Prahy 12 byl pro realizaci zvolen proto, že má m.j. zajímavé demografické a biografické složení. Je zde asi 61 000 obyvatel, jedná se o relativně mladší věkovou strukturu s výraznou převahou věkové kategorie 10 - 19 letých a 40 - 44 letých (tzn. jejich rodičů).

Obsah a cíle projektu

Toto nízkoprahové zařízení nabízí psychosociální pomoc ohroženým dětem, mladistvým a jejich rodinám v čtyřech základních formách: 

• nízkoprahové kluby pro ohroženou, či neorganizovanou mládež regionu, jako alternativní nabídka trávení volného času, její aktivizace a korekce utváření životního způsobu,

• uliční práci v rizikových lokalitách a s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže,

• byt pružné sociální intervence a pomoci, kombinovanou a krátkodobou pomoc ženám, mladistvým a matkám v obtížné životní situaci spojené se ztrátou či selháním bezpečného životního prostoru,

• sociálně pedagogické poradenství a probační resocializační programy.


Problematika jednotlivých částí projektu

klub Krok (Rakovského ulice)
Klub vznikl roku 1995. Volnočasovou činnost pružně přizpůsobuje poptávce návštěvníků (tématická povídání, fotodílna, hudební zkušebna, výtvarná dílna, koncerty, sportovní turnaje, filmový klub atd.). Pracovníci tohoto klubu: pomáhají klientům řešit obtížné životní situace, budují společně s klienty klubovou samosprávu a nabízejí víkendové a prázdninové výjezdy mimo Prahu. 
Otevřeno: Po, St, Pá od 15.00 do 21.00.

Domovská skupina
Domovská skupina je pevnou součástí aktivit v klubu. Její náplní jsou především strukturované programy, interakční hry a povídání o aktuálních tématech v životě členů skupiny. Skupina se schází pravidelně každé úterý od 16,00 do 18,00 hod. Skupina je otevřená pro všechny návštěvníky klubu, kteří mají zájem a jsou ochotni dodržovat pravidla skupiny.

Fotodílna
Stejně jako domovská skupina je i fotodílna nabídkou v rámci klubu. Návštěvníci klubu, kteří mají zájem o fotografickou tvorbu, mají k dispozici fotokomoru. Dále si mohou pravidelně 1x týdně, pod vedením, vyzkoušet rozličné postupy fotografické tvorby.

Zkušebna
Zkušebna je prostor, ve kterém mohou začínající hudební skupiny pravidelně zkoušet své umění. V současné době je zkušebna plně vytížena a schází se zde 7 kapel. Kapely se podílejí na provozu zkušebny. 


Výjezdy
Výjezdy navazují na programu klubu. Během školního roku se pořádají víkendové akce 1x za měsíc, v průběhu prázdnin jsou zpravidla týdenní. Jezdíme na horské chalupy, na vodu, na kola, děláme horské přechody atd. Tyto akce jsou určeny návštěvníkům klubu, kteří mají zájem strávit nějaký čas mimo sídliště. 

Probační resocializační program
Obsahem resocializačního programu je ambulantní skupina pro mladistvé prvotrestané pachatele, kteří navštěvují tento program v rámci alternativních trestů (tzv. přiměřených omezení). Jádrem programu je pravidelná docházka klienta na ambulantní skupinová setkání, která probíhají 1x týdně v rozsahu 2 hodin. Celková délka programu je 6 měsíců. Tato skupinová setkání jsou doplněna víkendovým a týdenním výjezdovým programem a individuální prací s klientem. Při práci se skupinou jsou aplikovány prvky skupinové terapie, socializačně výchovné práce a zátěžové pedagogiky.

Byt pružné sociální intervence
Byt pružné sociální intervence a pomoci představuje kombinovanou a krátkodobou pomoc ženám, matkám s dětmi a mladistvým, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou či selháním bezpečného životního prostoru, domova nebo bytu, a na řešení této situace nestačí samy.
Byt je určen především klientkám z Prahy 12 a 4, ale v případě nouze a na žádost sociálních pracovníků obvodních úřadů mohou být ubytovány i klientky z jiných obvodů Prahy.
Základem je poskytnutí azylové formy umístění v bytě 3+1 v běžné bytové zástavbě. Nejde však primárně o azylové ubytování, snažíme se spíše o vytvoření prostoru a tím i času na řešení osobní situace s využitím všeho, co naše zařízení může poskytnout.
Vedle instrumentální pomoci jsou našim klientkám poskytovány tyto služby:
• sociální pomoc, intervence při řešení základních sociálních problémů jako je zaměstnání či bydlení,
• poradenství zaměřené na zvládnutí obtížné životní situace a na rozšíření sociálních dovedností,
• doprovodná činnost v úředních záležitostech atd.
Cílem je začlenění klientek do běžného života, učinit je kompetentnějšími v řešení svých problémů, a to jak po stránce instrumentální, tak po stránce psychické odolnosti. To je většinou provázeno restrukturalizací dosavadních vztahů, posílením sebedůvěry a přijetím situace s tvorbou nových životních perspektiv.
Doba pobytu se pohybuje v rozmezí jednoho měsíce až půl roku. Úhrada za dobu pobytu činí pro dospělou osobu 70 Kč, pro dítě 30 Kč na den.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (streetwork)
Terénní sociální práce je forma kontaktní práce, která je poměrně mladá – v naší zemi se vyskytuje v praktické podobě od roku 1994, představy a koncepce se objevovaly již na počátku devadesátých let.
Tato práce spočívá v docházení terénního sociálního pracovníka do přirozených míst setkávání mladých lidí v lokalitě. Pracovník tedy přichází za lidmi do jejich prostoru. Streetworker se pokouší s lidmi kontaktovat, popř. navázat vztah. Cílem práce je sdílení každodennosti a budování pocitu vzájemné důvěry. Terénní sociální pracovník by měl být průvodcem mladého člověka v jeho obtížných životních situacích, měl by minimalizovat rizikové chování jedince. Součástí práce je i motivování k tvořivosti a aktivitě, hledání a poznání vlastní hodnoty. KC Krok provozuje streetwork od července 1995.

Klub „Garáž“
Z přímé práce na ulici se skupinkami mladých lidí v roce 1997 vzešel klub „Garáž“ v Zátišské ulici. Jedná se o klub s mikro U-rampou, nealkoholickým barem a kontaktní místností. Na vzniku Garáže se spolupodíleli kromě samotného Kroku i modřanští skejťáci v čele s Petrem Sakařem.
Garáž je jedno ze dvou zázemí terénního sociálního pracovníka. Je to otevřený prostor pro širokou návštěvnickou skupinu, která je ochotna respektovat jeho základní pravidla. 
Návštěvníky Garáže tvoří převážně mladí z blízkého okolí, kteří jsou schopni společně sdílet prostor bez ohledu na svoje názorové vyhranění. Cílem Garáže je kontaktování, spolubytí, poradenství v obtížích, popř. doprovázení člověka na úřady a jiné instituce. Nabídka volnočasových aktivit slouží jako prostředek k výše zmiňovaným cílům. 
V současnosti je Garáž od dubna do září 2001 z personálních důvodů uzavřena. Na podzim bude její činnost opět obnovena.

Bouda
Bouda je malá maringotka, která slouží jako zázemí pro druhého terénního sociálního pracovníka a kontaktní místo. Po dobu provozování terénní práce v KC Krok byla postupně umístěna na různých místech Modřan. Od května roku 2001 ji můžete navštívit na parkovišti u Sofijského náměstí.
Bouda je otevřena každou středu od 15.00 do 20.00 hod.